نام دروس ماه        هفته                                                                         

قرآن

هدیه های آسمان

بخوانیم

علوم

ریاضی

مهر

اول

5-1

3-1

یادآوری و مرور

8-6

5-1

دوم

7-6

5-4

7-1

11-9

10-6

سوم

9-8

7-6

13-8

15-12

15-11

چهارم

13-10

یادآوری دروس گذشته

20-14

18-16

20-16

آبان

اول

17-14

9-8

26-21

22-19

25-21

دوم

20-18

13-10

33-27

25-23

30-26

سوم

23-21

17-14

40-34

28-26

35-31

چهارم

26-24

یادآوری دروس گذشته

یادآوری و مرور دروس گذشته

30-29

42-36

آذر

اول

30-27

21-18

48-41

34-31

47-43

دوم

36-31

یادآوری

54-49

36-35

52-48

سوم

39-37

23-22

62-55

38-37

57-53

چهارم

یادآوری دروس گذشته

25-24

یادآوری و مرور دروس گذشته

40-39

62-58

دی

اول

43-40

27-26

72-63

42-41

68-63

دوم

48-44

29-28

79-73

45-43

73-69

سوم

51-49

31-30

90-80

48-46

79-74

چهارم

54-52

33-32

یادآوری و مرور

51-49

85-80

بهمن

اول

57-55

35-34

96-91

54-52

91-84

دوم

59-58

37-36

105-97

56-55

97-92

سوم

64-60

39-38

113-106

59-57

103-98

چهارم

یادآوری و مرور دروس گذشته

43-40

مرور و یادآوری

62-60

109-104

اسفند

اول

67-65

45-44

119-114

64-63

114-110

دوم

70-68

47-46

131-120

67-65

120-115

سوم

72-71

49-48

138-132

69-68

126-121

چهارم

74-73

51-50

مرور و یادآوری

مرور و یادآوری

129-127

فروردین

سوم

76-75

53-52

148-139

72-70

133-130

چهارم

82-77

55-54

مرور و یادآوری

74-73

139-134

اردیبهشت

اول

84-83

59-56

153-150

79-75

146-140

دوم

89-85

یادآوری دروس گذشته

159-154

82-80

151-147

سوم

92-90

61-60

169-160

85-83

156-152

چهارم

یادآوری و مرور دروس گذشته

یادآوری و مرور دروس گذشته

مرور و یادآوری

مرور و یادآوری

مرور و یادآوری

همکاران محترم توجه داشته باشید که کتاب بنویسیم و کتاب کار هدیه های آسمان هماهنگ با کتاب بخوانیم و کتاب کار
هدیه های آسمان تدریس می شود .

 

تهیه کننده : سرگروه پایه دومتاريخ : سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹ | 8:4 | نویسنده : سرگروه آموزشی استان لرستان |
  • آسمان
  • تمپ بلاگ